Menu Zamknij

Obecny rok przyniósł nam kilka istotnych zmian w prawie pracy . Na pewno Wasze biura rachunkowe i księgowe są ze zmianami na bieżąco , ale warto podsumować najważniejsze nowelizacje.

Od stycznia obowiązują zmienione przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich, oraz opieki nad zdrowym dzieckiem. Nowelizacja ujednoliciła urlopy na dziecko, (obecnie jest tylko dwa rodzaje urlop macierzyński i urlop rodzicielski), wprowadziła możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego w późniejszym terminie. Zrewidowano zasady udzielania urlopu wychowawczego (obecnie można go wykorzystać w maksymalnie pięciu częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat) Zmiany dotyczą także urlopu ojcowskiego (ojciec dziecka może skorzystać z dwutygodniowego urlopu do momentu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, jednorazowo lub w dwóch różnych częściach). Zmieniono terminy składania wniosków o urlop rodzicielski i wychowawczy oraz wydłużono możliwość łączenia urlopu z pracą na część etatu.

„Ponieważ zmian jest sporo w przypadku wątpliwości warto skonsultować się z księgową lub biurem rachunkowym , które prowadzi waszą dokumentację.”

Lutowe nowelizacje dotyczą przede wszystkim ograniczenia okresu zatrudnienia na czas określony. Zmiany kodeksu pracy wprowadziły zasadę według której maksymalny dopuszczalny czas trwania umów o pracę na czas określony to33 miesiące, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy. Przewidziano też, że dopuszczalna liczba umów terminowych z jednym pracodawcą to 3. Nie ma też znaczenia czy między umowami występowała przerwa dłuższa niż 30 dni. Od zasady trzech umów na 33 miesiące przewidziano wyjątki.

Nie będzie ona dotyczyć umów zawartych na czas określony:

  1. na zastępstwo
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji
  4. gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (będzie miał wówczas obowiązek zawiadomienia Inspekcji Pracy)

Nowe przepisy wprowadziły też zmiany w okresach wypowiedzenia w umowach na czas określony. Są one obecnie uzależnione od stażu pracy u danego pracodawcy , a nie od rodzaju umowy.

I tak gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wyniesie mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, gdy będzie wynosił pół roku do mniej niż trzech lat -obowiązuje miesięczne wypowiedzenie, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co najmniej trzy lata.

W dalszym ciągu w przypadku umów terminowych nie trzeba podawać przyczyny jej rozwiązania

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą także umów na okres próbny. Według nowych regulacji pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. Czas na jaki będzie można zawrzeć taką umowę pozostaje bez zmian i wynosi maksymalnie trzy miesiące. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe jedynie w sytuacji gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeśli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

W nowelizacji zawężono także katalog umów. Pozostawiono 3 rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny. Zlikwidowano natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy.

Nowe regulacje dotyczące umów także mogą przysparzać wątpliwości i także z pomocą przyjdzie biuro rachunkowe lub księgowa.

Ostatnią nowelizacją , która weszła w życie 1 września są zmiany dotyczące terminu zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami umowę o pracę, lub potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę, pracownik będzie musiał otrzymać w formie pisemnej przed dopuszczeniem go pracy, a nie jak do tej pory w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa tak jak do tej pory, będzie musiał być sporządzona w dwóch egzemplarzach – jednym dla pracownika, drugim dla pracodawcy. Pracodawca ma również obowiązek zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed pierwszym dniem pracy.

Agnieszka Gdula