Menu Zamknij

1 listopada wchodzą nowe przepisy o obowiązkowej podzielonej płatności (split payment). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT ( czyli w odniesieniu do podatników stosujących dotychczas „ odwrotne obciążenie „ ). Obejmie też transakcje, których przedmiotem są m.in. węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Szczegółowy wykaz znajdziemy w załączniku nr 15 do ustawy o vat .

Czym jest podzielona płatność ?

Przypomnijmy, że mechanizm podzielonej płatności polega na podziale kwoty z faktury na dwie części. Kwota netto dokonywanej płatności trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, natomiast VAT na specjalne konto kontrolowane przez urząd skarbowy (sam też musi takie posiadać).

Kiedy stosujemy podzieloną płatność ?

Obowiązkowo split payment- podzielona płatność wystąpi w sytuacji gdy spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku ( nie bierzemy pod uwagę faktur z datą wystawienia do 15 listopada , ale datą dokonania sprzedaży czy usługi przypadającą na październik )
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

O czym należy pamiętać w związku z podzieloną płatnością :

 • Oznaczenia na fakturze : Zgodnie z nowymi przepisami wystawca faktury będzie miał obowiązek umieszczać na niej informację „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył tylko faktur, w których wartość brutto jest równa lub wyższa niż 15 000 zł i faktura taka dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Oznacza to, że nawet wtedy, gdy faktura o wartości minimum 15 000 zł zawiera choćby jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15, będziemy mieć obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Bez znaczenia jest to , że wartość towarów lub usług objętych ww. załącznikiem, wykazanych na tej fakturze jest niższa niż 15 000 zł.
 • Wyłączeni z obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej płatności”są podatnicy korzystający ze zwolnienia vat ze względu na obroty poniżej określonego limitu ( limit obrotów 200 000 zł/rok liczony proporcjonalnie ). Na wystawianych przez tych podatników fakturach nie wykazuje się kwot podatku, nie ma więc możliwości uregulowania takiej faktury w podzielonej płatności.

Jakie są sankcje związane z podzieloną płatnością ?

 • Za brak na fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” wystawcy faktury będzie groziła sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

  Sankcja ta będzie naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Jeżeli zatem dana faktura o wartości brutto przekraczającej 15 000 zł zawiera jedną pozycję dokumentującą nabycie towarów lub usług wymienionych w ww. załączniku, to sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego z tytułu tej konkretnej pozycji . Aby uniknąć sankcji należy jak najszybciej po dostrzeżeniu błędu poinformować nabywcę, że została mu wystawiona faktura bez wymaganego oznaczenia, i że powinien zapłacić w podzielonej płatności. Informację tę można przekazać w dowolnej formie , może to uczynić w dowolny sposób, nawet przed wystawieniem faktury korygującej, w interesie sprzedawcy leży bowiem, żeby nabywca miał szansę zrealizować płatność w mechanizmie podzielonej płatności. Istotne jest, że sprzedawca tak czy inaczej będzie ma obowiązek poprawienia faktury wystawionej bez wymaganego oznaczenia, faktura bez tego oznaczenia jest bowiem fakturą wystawioną wadliwie.

 • Przepisy wprowadzają też sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Sankcja za ten czyn będzie wynosiła 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.

  Sankcja nie będzie stosowana w sytuacji gdy mimo uregulowania takiej faktury w inny sposób (zamiast obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności) dostawca lub usługodawca rozliczy z urzędem skarbowym cały podatek Vat wynikający z tej faktury.

 • Od 1 stycznia 2020 r. – Nie ma podzielonej płatności, nie ma kosztu

Podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu płatności dotyczącej faktury powyżej 15 000 zł obejmującej swym zakresem towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, która mimo obowiązku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności opłacona zostanie w inny sposób. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiego wydatku będzie miał zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy faktura posiada stosowną informację „mechanizm podzielonej płatności”, a pomimo tego podatnik nie płaci w podzielonej płatności.