Menu Zamknij

Przypominam,  że w związku ze zmianą przepisów dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodu, do zaliczania 100% kosztów eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego dla celów podatku PIT lub CIT, oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku braku takiego zaświadczenia do kosztów podatkowych zaliczane będzie 75 % wydatków związanych z eksploatacją samochodu. Pod spodem pokazuję przykładowe zdjęcie takiego zaświadczenia.

Do samochodów osobowych nie zalicza się m.in. samochodów, dla których okręgowa stacja kontroli pojazdów przeprowadziła dodatkowe badanie techniczne (i wydała stosowne zaświadczenie) potwierdzające spełnienie ustawowych wymogów, a podatnik uzyskał stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Chodzi tu m.in. o pojazdy typu van , wielozadaniowy, czy ciężarowy o ładowności do 3,5 tony .

Aby uznać dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych do celu podatku dochodowego, nie wystarczy posiadanie zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z powołaniem przepisów ustawy o VAT.

W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony warunkiem niezbędnym do uznania pojazdu za niebędący samochodem osobowym jest spełnienie wymogów wskazanych w art. 5a pkt 19a lit. a-d updof lub art. 4a pkt 9a lit. a-d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych pod literą a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Uprawniony diagnosta powinien stwierdzić, czy pojazd odpowiada (lub nie odpowiada) warunkom technicznym przewidzianym odpowiednio w:

  • art. 5a pkt 19a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) lub
  • art. 4a pkt 9a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (…), lub
  • art. 86a ust. 9 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 . o podatku od towarów i usług (…).

W związku z powyższym , by uznać dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych, należy posłużyć się zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z powołaniem się na przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.”