Menu Zamknij

Słysząc o preferencyjnych stawkach opłat na ubezpieczenia społeczne dla rolników i biorąc pod uwagę koszty prowadzenia działalności przedsiębiorcy często zadają swojej księgowej pytanie czy mogą zrezygnować z ZUS i opłacać składki w KRUS. Nie każdemu jednak przysługuje ten przywilej. Prawo takie mają tylko rolnicy, którzy założyli dzi ałalność gospodarczą i spełnią łącznie kilka warunków:

[box]

  • należy podlegać ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
  • należy złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Jest to termin nieprzekraczalny . Naruszenie tego terminu skutkuje tym , że ubezpieczenie to wygasa z końcem kwartału, w którym rolnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej
  • nie można być pracownikiem bądź pozostawać w stosunku służbowym
  • nie może mieć ustalonego prawa do emerytury, renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać określonej kwoty granicznej, obecnie 3 092 zł ( kwota podatku należnego za 2013 r ). [/box]

 

Jakie obowiązki związane z ubezpieczeniem społecznym ma rolnik prowadzący działalność gospodarczą ?

Po pierwsze rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości, a składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w pojedynczej wysokości. Składki takie są opłacane co kwartał, a ich wysokość jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego. Obecnie składka kwartalna za wszystkie ubezpieczenia, w przypadku rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność i posiadającego gospodarstwo rolne do 50 hektarów, wynosi 630 zł ( III kwartał 2014 r . )

Po drugie musi pamiętać o tym, żeby po rozliczeniu roku podatkowego, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja każdego roku, złożyć w KRUS-ie zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należytego podatku za poprzedni rok. W sytuacji gdy kwota podatku przekroczy roczną kwotę graniczną lub termin, w którym rolnik zobowiązany był złożyć zaświadczenie zostanie przekroczony, ubezpieczenie ustaje z dniem 31 mają danego roku.

Czy przedsiębiorca nie-rolnik nie ma żadnego prawa do preferencyjnej stawki ubezpieczenia ?

Generalnie przyjęło się, że prawo opłacania niższych preferencyjnych składek ZUS dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą . Nie jest to jednak do końca prawda. Ulga ta przysługuje osobom, które:

[box]

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności gospodarczej nie wykonywały innej działalności

  • w ramach własnej firmy nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy – jeśli pracowali u niego na etacie w tym samym roku, w którym zakładają działalność (lub w roku poprzednim) i jako przedsiębiorcy wykonują taką samą pracę, jak na etacie (nie dotyczy to pracy na podstawie umów cywilno – prawnych, np. umowy zlecenia).[/box]

Z ulgi nie mogą skorzystać m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści, którzy nie mają zarejestrowanej działalności.

Do ubezpieczeń należy zgłosić się w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może takiego zgłoszenia dokonać osobiście lub upoważnić do tego inną osobę np. księgową lub biuro rachunkowe.